Ride with us

Download application

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu : Uslovi) regulišu pristup ili korišćenje proizvoda, aplikacija, websajta ili sadržaja (u daljem tekstu : Usluga) koji pripadaju CarGo Technologies d.o.o. ili njegovim povezanim društvima i filijalama (u daljem tekstu : CarGo).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre pristupa ili korišćenja Usluga.

Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i CarGo-a i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane.

CarGo zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

1. USLUGA

Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu - skup softwera, koji omogućava korisnicima CarGo mobilne aplikacije ili CarGo websajta da stupe u kontakt, odnosno rezervišu i koriste uslugu vanlinijskog prevoza koje pružaju treća lica - privredni subjekti registrovani za obavljanje usluga vanlinijskog prevoza lica i stvari.

CARGO NIJE PRIVREDNI SUBJEKAT REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE VANLINIJSKOG PREVOZA LICA I STVARI, NITI PRUŽA TAKVU USLUGU.

Osim ako nije drugačije ugovoreno, podrazumeva se da su usluge CarGo-a dostupne isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe.

LICENCA

U skladu sa ovim Uslovima, CarGo Vam pruža ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje mobilne aplikacije na Vašem uređaju, odnosno pristup i korišćenje websajta, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja, informacija i sadržaja koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

OGRANIČENJA

U toku primene ovih Uslova, odnosno korišćenja Usluga, Vi ne smete da : (a) uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela Usluga; (b) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge, osim ukoliko za to postoji iziričita dozvola CarGo-a; (c) menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Usluga; (d) koristite bilo koji deo Usluga radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga; (e) pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama čime se može ugroziti pružanje Usluga, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

USLUGE TREĆIH LICA

Usluge koje su predmet ovih Uslova mogu biti stavljene na raspolaganje i kroz servise i sisteme trećih lica koje CarGo ne može kontrolisati i čiju primenu ne može regulisati ovim Uslovima. Samim tim, saglasni ste da se na takvu primenu servisa i sistema mogu primeniti Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju CarGo ne može i neće biti odgovoran za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

Napominjemo da će se pod "trećim licima" u smislu ovih Uslova smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilnog operativnog sistema. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uslova i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način

VLASNIŠTVO

Usluge, sva autorska prava, poslovne tajne, podaci kao i druga prava jesu i ostaju u isključivom vlasništvu CarGo Technologies d.o.o. Prihvatom Uslova dobija se ograničeno pravo korišćenja Usluga, kao što je opisano u prethodnim stavovima, ali ne i pravo upotrebe poslovnog imena i naziva CarGo-a, logoa, imena proizvoda ili robne marke CarGo-a.

2. KORISNIČKI NALOZI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kako biste bili u mogućnosti da koristite sve apsekte Usluga, morate se registrovati i napraviti sopstveni korisnički nalog. Preduslov registracije je da imate najmanje 18 godina, odnosno da imate punu poslovnu sposobnost prema propisima Republike Srbije. Prilikom registracije CarGo zadržava pravo da u ovu svrhu prikuplja Vaše lične podatke kao što su : ime, adresa, broj mobilnog telefona, E-mail adresa, godine starosti, kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Vaša obaveza je da vodite računa o tome da u toku celog korišenja korisničkog naloga vaši registrovani podaci budu tačni, odnosno aktuelni. Ukoliko pojedini aspekti Usluga na budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, CarGo za to ne može biti odgovoran. Takođe, Vi ste odgovorni prema zakonskim propisima za sve aktivnosti koji se odvijaju na Vašem korisničkom nalogu i slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otrkivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način prebaciti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtevu može imati za posledicu uskraćivanje Usluge.

MREŽA I PRISTUP

Kako bi Vam bila pružena Usluga neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćen usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera.

Takođe, prilikom korišćenja Usluge software prati GPS lokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o vašoj trenutnoj lokaciji. Korišćenjem Usluge pristajete na to da ovi podaci mogu biti prikupljeni i korišćeni samo u svrhe funkcionisanja aplikacije.

3. PLAĆANJE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da za ćete za korišćenje Usluga morati platiti određenu cenu trećim licima - privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje usluga vanlinijskog prevoza lica i stvari. Nakon što je Usluga obavljena, CarGo će proslediti Vašu uplatu obračunatih troškova trećim licima koja su obavila prevoz. Uplata korišćenja Usluga na ovaj način će se smatrati istom kao i da je uplata izvršena direktno trećim licima. U iznos koji će Vam biti naplaćen uračunate su sve takse i porezi koji su propisani važećim zakonskim propisima.

TEHNOLOGIJA NAPLATE

Prilikom kreiranja korisnikog naloga dužni ste da navedete informacije o validnom načinu plaćanja, odnosno podatke o Vašem PayPal nalogu koji ćete koristiti za plaćanje Usluga i sa kojeg će se skidati izabrani iznos na saldo Vašeg korisničkog naloga.

Pre otpočinjanja korišćenja Usluga neophodno je da na Vaš korisnički nalog uplatite minimalni iznos od 500,00 dinara.

Usluge će se naplaćivati tako što će se sa saldoa Vašeg korisničkog naloga skidati odgovarajući iznos u zavisnosti od obima korišćenja Usluga i obračuna koji ćete dobiti na Vašu registrovanu E-mail adresu prilikom svakog korišćenja Usluge. U svakom trenutku možete izvršiti proveru trenutnog stanja sredstava na Vašem korisničkom nalogu.

CENA

CarGo će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cenovniku. CarGo zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ustanovljeni cenovnik, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istakne na svom web sajtu, kao i da o tome obavesti korisnike.

Cene istaknute u cenovniku sadrže samo iznos naknade za pruženu uslugu i u sebi ne sadrži "bakšiš" kao dodatnu nagradu vozaču zbog kvalitetno pružene usluge. Ukoliko želite možete dodatno nagraditi vozača, ali niste dužni na to i zavisi isključivo od Vaše volje.

U slučaju da nakon zakazivanja vožnje dođe do otkazivanja iste sa Vaše strane, biće naplaćena naknada za otkazivanje koja će takođe biti unapred istaknuta.

NAKNADA CENE ČIŠĆENJA ILI POPRAVKE

Ukoliko u toku korišćenja Usluga Vašom krivicom nastane šteta na ili u vozilu prevoznika (fizičko oštećenje ili prljanje) koja prelazi okvire "uobičajene štete", Vi ćete biti odgovorni za naknadu troškova otklanjanja te štete.

Ukoliko do ovakve situacije dođe, prevoznik - treće lice će se obratiti CarGo-u sa zahtevom i detaljnim izveštajem o nastaloj šteti. Ukoliko CarGo proverom primljenog zahteva utvrdi da je isti opravdan, CarGo zadržava pravo da sa korisničkog naloga, odnosno sa prijavljenog metoda naplate, fakturiše odgovarajući iznos koji odgovara nastaloj šteti.

4. UPOZORENJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, OBEŠTEĆENJE

CarGo nije privredni subjekat registrovan za obavljanje vanlinijskog prevoza lica i stvari, niti pruža takvu uslugu. CarGo pruža uslugu posredovanja između krjanjih korisnika i trećih lica - prevoznika, koji obavljaju uslugu prevoza.

U skladu sa tim, CarGo ne daje garancije u vezi sa obavljenom uslugom od strane prevoznika - kvalitetom prevoza, vremenskoj tačnosti, dostupnošću Usluga bez prekida na pojedinim delovima teritorije, sigurnosti prevoza ili trajanju Usluge. Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da Vi snosite kompletan rizik koji proizilazi iz korišćenja Usluga.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

CarGo nije odgovoran za indirektne, slučajne, kaznene ili posledične štete (npr. propuštena dobit, gubitak podataka, povrede, materijalna oštećenja) koje mogu nastati u toku ili u vezi sa korišćenjem Usluga. CarGo takođe neće biti odgovoran za štetu koja nastane : a) usled trenutne nemogućnosti da koristite Usluge ukoliko je nemogućnost posledica Vaše greške; b) u toku direktne transakcije između Vas i treće strane - pružaoca Usluge; c) usled kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odeljku Uslova nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantovana pravnim sistemom Republike Srbije.

NAKNADA ŠTETE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ćete CarGo-u ili njegovim zaposlenima nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz : a) Vašeg korišćenja Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova; c) zloupotrebom poverljivih podataka; d) kršenjem prava bilo koje treće strane koja pruža Usluge opisane u ovim Uslovima.

5. PRIHVATLJIVO KORIŠĆENJE I PONAŠANJE

Prihvatanjem ovih Uslova slažete se sa tim da ne smete koristiti Usluge na način koji je uznemiravajući, uvredljiv, protivpravan, preteći, štetan, uvredljiv, narušava nečiju privatnost ili je na bilo koji drugi način napoželjan, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim propisima.

Pored toga, slažete se sa tim da nećete koristiti Usluge za : a) upload, prenos ili distribuiranje bilo kakvog softvera čiji je cilj da ošteti ili izmeni softverski sistem ili podatke; b) slanje neželjenih ili nametljivih reklamnih poruka, promotivnih materijala, spam poruka, nepristojnog ili uvredljivog sadržaja, lančanih E-mail poruka ili bilo kojeg drugog vida neželjenih poruka; c)prikupljanje i obradu informacija o drugim korisnicima Usluga bez njihovog pristanka; d) ometanje ili remećenje rada servera ili mreže povezane sa Uslugama; e) neovlašćeni pristup Uslugama preko drugih računarskih sistema ili mreža; f) uznemiravanje ili ometanje u korišćenju drugih korisnika Usluga.

CarGo zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja Usluga na bilo koji način povredili odredbe ovih Uslova. Pod odgovarajućim merama podrazumeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.

Takođe, CarGo zdaržava pravo da sarađuje sa državnim organima i na njihov zakonom propisan zahtev im dostavi odgovarajuće informacije koje se tiču korisničkog naloga, uključujući IP adresu, informacije o internet saobraćaju sa Vašeg uređaja, arhivi korisnika i slično.

6. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

CarGo zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. CarGo takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana pre otkaza.

CarGo će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu i u okviru CarGo mobilne aplikacije najmanje 30 dana pre stupanja promena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

7. REŠAVANJE SPOROVA

Prihvatom ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i CarGo-a, koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

8. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom Vašeg prihvata istih i imaju dejstvo za sve vreme korišćenja Usluga.

9. KORISNIČKI SERVIS

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem E-mail adrese support@appcargo.com.

CarGo će pokušati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonom.

10. UKUPAN SPORAZUM

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između CarGo-a i Vas, kao krajnjeg korisnika.

TERMS OF USE

These Terms and Conditions (hereafter: Conditions) regulate access to or use of products, applications, web site, or content (hereinafter: Service) belonging Cargo Technologies Ltd. or its subsidiaries and affiliates (hereinafter referred to as CAR:GO).

Please carefully read the terms and conditions before accessing or using the Service.

Your access to and use of the Services, you represent that you have read, understood and agree to these conditions, which establishes a contractual relationship between you and the CAR:GO and shall supersede any previous contracts, agreements or arrangements of any kind between the two sides.

CAR:GO reserves the right to unilaterally change the Terms and Conditions, terminate provision of the Services or any part thereof, at any time and for any reason, in accordance with the process described in these Terms. Your future access to and use of the Service constitutes your consent to amendments to the conditions.

1. SERVICES

Services represent a modern technology platform – a set of software, which allows users CAR:GO mobile applications or CAR:GO of the website to get in touch, or use the reserve and off-line transport services provided by third parties – commercial entities registered for the performance of services off-line transport of people and things.

CAR:GO IS NOT economical subject registered for performing of off-line transportation of persons and things, nor do they provide such a service.

Unless otherwise agreed, it is understood that the services CAR:GO’s available exclusively for personal, non-commercial purposes.

LICENSE

In accordance with these Terms, CAR:GO offers you a limited, non-exclusive, revocable, non-transferable right to use the service through the access and use of mobile applications on your device, or access to, and use of the website, and also through the use of any content, information and content that may be made available, and in any event exclusively for personal and non-commercial use, unless otherwise agreed.

RESTRICTIONS

During the application of these Terms and using the Service, You must not: (a) removing a logo, trademark or any of the copyright or related rights from any part of the Services; (B) sell, copy, distribute, offer, rent or in any way commercially exploit Services, unless there is a particular CAR:GO license; (C) amend, modify, or disassemble any part of the Services; (D) use any portion of the Service in order to collect statistical data, indexing, research, or disrupt the functionality of any aspect of the Services; (S) or try to make unauthorized access to the Service which may jeopardize the provision of service, any part thereof, associated with system or network.

SERVICES OF THIRD PARTIES

Services that are the subject of these Terms may be made available and the services and systems of third parties that CAR:GO cannot control and the enforcement of which cannot be regulated by these Terms. Therefore, you agree that the implementation of such services and the system can be applied Terms of Use and Privacy Policy to be determined by third parties. In this case the CAR:GO cannot and will not be responsible for any product or service that are provided by third parties.

Please note that by “third parties” for the purposes of these Terms and considered Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation or Limited BlackBerry, if you use the Services through developed mobile applications for Apple iOS, Android, Windows or Blackberry mobile operating system. The said third parties are not party to these Terms and are not responsible for providing services or support in any way.

OWNERSHIP

Services, all copyrights, trade secrets, data and other rights are and remain the exclusive property CAR:GO Technologies Ltd. Acceptance conditions, the limited right to use the service, as described in the previous paragraphs, but not the right to use the business name and the name CAR:GO’s, logos, product names or CAR:GO’s trademarks.

2. USER ACCOUNTS

PRIVACY POLICY

To be able to use all aspects to the Service, you must register and create your own user account. A precondition of registration is at least 18, or that you have full legal capacity according to the regulations of the Republic of Serbia. When registering CAR:GO reserves the right to this purpose collects personal information such as name, address, mobile number, email address, age, and information on a valid method of payment service. Your duty is to bear in mind that during the whole of using your registered user account information to be accurate or current. If certain aspects of the service to be available because of the registered incorrect data, CAR:GO cannot be held responsible. Also, you are responsible under the legal provisions for all activities that occur in your user account and you agree to maintain the confidentiality of their user credentials, or that anyone will not disclose any of your user name and password to access the system. You may not authorize third parties to use your account, or it can be in any other way transferred to a third party. In some cases, you will be asked to provide proof of identity to be given the service and failure with the request may result in denial of services.

NETWORK AND APPROACH

To have been given the service it is necessary to have a device which has access to the Internet. When using the Service you may be charged for the data service at the price charged by your mobile operator.

Also, when using the Services software monitors the GPS location of your mobile device and collects information about your current location. By using the Services, you agree that this information may be collected and used only for purposes of functioning applications.

3. PAYMENTS

By accepting these Terms you agree to use the Service will have to pay a price to third parties – business entities that are registered for the provision of services off-line transport of people and things. After the service is completed, the CAR:GO will forward your payment accrued costs to third parties that have carried out the transport. Payment using the Service in this way will be considered the same as that payment is made directly to third parties. The amount that will be charged includes all taxes and taxes determined by the applicable legislation.

COLLECTION TECHNOLOGY

When creating accounts users are obliged to provide information on a valid method of payment and information about your credit card or PayPal account.

If you are using PayPal account as a payment service, you select predefined amount from the offered list, which informs us to move selected amount from your PayPal account on the balance of your user account. Before you are able to start using our Services you must provide minimum amount of 500 dinars to be available on your CAR:GO account inside the app. Services will be charged from your user account balance by charging the appropriate amount based on CAR:GO pricelist, depending on the extent of use of the Service and the calculation that you will get on your registered email address each time you use the Service. At any time, to check the current status of funds in your user account.

Stipulated by the laws and regulations of the Republic of Serbia considering limitation of the usage of PayPal, this method of payment inside the app can only be used by a non-resident person of the Republic of Serbia.

If you are using credit card as a payment service, you register your selected credit card inside the app once, by providing credit card information and the means from it are used only when your ride has just taken place and is finished, it is only then when the funds from your credit/debit card are collected.

Telekom Srbija AD + CAR:GO

We inform you that mts represents „Cargo Technologies“ d.o.o. in contract conclusion process for using Car:Go service and charging Car:Go vouchers, therefore your obligations towards „Cargo Technologies“ d.o.o. will be settled only after settling related obligations towards mts.

PRICE

CAR:GO will not charge service to advance a prominent price list. CAR:GO reserves the right at any time change the established price list, but with the obligation to immediately highlight the new price list on its website, as well as to inform users.

Prices stated in the price list include only the amount of compensation for the service in itself does not contain a “kickback” or “tip” as an additional reward the driver for quality of service provided. If you want you can further reward the driver, but you are not required to, and it depends only on your will.

In the event that after a drive request, driver shows up but you cancel a ride, you will be charged a cancellation fee, which will also be pre-stated.

CLEANING OR REPAIR FEE

If in the course of using the Service by your fault or damage occurs to the carrier vehicle (physical damage or soiling) that go beyond “exemplary damages”, You will be responsible for the costs of removing such damage.

If this situation occurs, the carrier – the third person will be addressed CAR:GO with a request and a detailed report of the damage. If CAR:GO checking the received request that the damage is justified, CAR:GO reserves the right to the user account or with the reported method of payment, invoices the appropriate amount corresponding to the damage incurred.

4. WARNINGS, LIMITATION OF LIABILITY, INDEMNIFICATION

CAR:GO is not a business entity registered to perform off-line transport of persons and things, or provide such a service. CAR:GO provides mediation services between end users and third parties – carriers, who provide transport.

Accordingly, CAR:GO does not guarantee in connection with the services performed by the carrier – the quality of transport, time accuracy, availability of service without interruption at certain parts of the territory, security, transport services or duration. By accepting these Terms you agree that you bear the entire risk arising out of use of the Services.

DISCLAIMER

CAR:GO is not liable for indirect, incidental, punitive, or consequential damages (eg. Missed profits, data loss, injury, material damage) that may arise in the course of or in connection with use of the Services. CAR:GO will also not be responsible for any damage: a) due to the current inability to use the service if it is a result of the inability of your mistakes; b) in the course of direct transaction between you and a third party – service providers; c) due to the delay or failure in the delivery of services, if the failure was caused by force majeure or unforeseeable circumstances.

The restrictions listed in this section of the Terms are not intended exclusion or modification of your rights as a consumer which are guaranteed by the legal system of the Republic of Serbia.

COMPENSATION

By accepting these Terms you agree to CAR:GO-or its employees to compensate all damages, including attorneys’ fees and court proceedings, which result from: a) your use of the service by the established rules; b) a violation of any provision of these Terms; c) misuse of confidential information; d) violation of the rights of any third party providing services described in these Terms.

5. ACCEPTABLE USE AND CONDUCT

By accepting these Terms you agree that you may not use the Services in a manner that is harassing, defamatory, unlawful, threatening, harmful, abusive, violates a person’s privacy or is in any other way unwanted, contrary to the law or bylaws. In addition, you agree that you will not use the Service to: a) upload, download or distribute any software whose purpose is to damage or alter the software system or data; b) sending of unwanted or intrusive advertisements, promotional materials, spam, obscene or offensive content, chain e-mails or any other type of spam; c) the collection and processing of information about other users of the Services without their consent; d) disruption or distortion of the labor servers or networks connected to the Service; e) unauthorized access to the Service through other computer systems or networks; f) harassment or interference with the use of other users of the Services.

CAR:GO reserves the right to investigate specific situations and take appropriate action against you if it is determined that you are in the course of using the Service in any way violate the provisions of these Terms. Under appropriate measures implies the possibility of a temporary suspension or permanent deactivation of user accounts and the launching of legal proceedings. Also, CAR:GO withholds the right to cooperate with state authorities and their legally prescribed request them to submit relevant information regarding the user’s account, including the IP address, information about Internet traffic from your device, the archive users alike.

6. CHANGE OF TERMS OF USE

CAR:GO reserves the right at any time to change these Terms of Use. CAR:GO reserves the right to cancel, modify, suspend or completely discontinue the provision of service to the user, after he’d been previously informed users adequately for at least 30 days before dismissal.

CAR:GO will announce all the changes of conditions on its website and within the CAR:GO mobile applications at least 30 days prior to the entry into force of the changes. By the time of the entry into force of the amendment will apply the previous provisions of the Terms. For new users will immediately apply the new provisions of the Terms.

7. DISPUTE RESOLUTION

By accepting these Terms you agree that any dispute between you and the CAR:GO, which occur during use or in connection with the Services, will be resolved amicably, the dialogue between the two sides. If you turn to a negotiated settlement cannot be reached, either party to the dispute has the right to take appropriate legal or other proceedings before the competent state organs of the Republic of Serbia, in order to protect the rights that the party believes that the threatened or injured.

8. TERM AND TERMINATION

These terms and conditions shall enter into force on the date of your acceptance thereof and have effect for all time use of the Services.

9. CUSTOMER SERVICE

For any questions related to these Terms and their use, please contact customer service via e-mail support@appcargo.com

CAR:GO if you try to respond to all requests within a reasonable time, in accordance with the law.

10. TOTAL AGREEMENT

These Terms of Use, including the description of services as well as the Privacy Statement, constitute the entire and exclusive agreement between the CAR:GO and you, as the end user.